JADWAL PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2020

JADWAL PRAKTIKUM MANUFAKTUR

(17 FEBRUARI - 11 MEI 2020)

SEMESTER GENAP 2020

       

 

Kelas

Hari

Jam

Ruang

 

A

Jum'at

7,8,9

Lab 1

 

B

Jum'at

10,11,12

Lab 1

 

C

Kamis

4,5,6

Lab 2

 

D

Selasa

10,11,12

Lab 2

 

E

Rabu

4,5,6

Lab 1

 

F

Kamis

4,5,6

Lab 1

 

G

Selasa

4,5,6

Lab 1

 

H

Rabu

7,8,9

Lab 1

 

I

Jum'at

1,2,3

Lab 2

 

J

Rabu

7,8,9

Lab 2

 

K

Senin

4,5,6

Lab 1

 

L

Jum'at

7,8,9

Lab 2

 

M

Jum'at

10,11,12

Lab 2

 

N

Jum'at

1,2,3

Lab 1

 

JADWAL PRAKTIKUM PEMERIKSAAN AKUNTANSI

(17 FEBRUARI - 11 MEI 2020)

SEMESTER GENAP 2020

       

Kelas

Hari

Jam

Ruang

A

Rabu

10,11,12

Lab 1

B

Jum'at

4,5,6

Lab 2

C

Senin

10,11,12

Lab 2

D

Jum'at

4,5,6

Lab 1

E

Kamis

7,8,9

Lab 1

F

Kamis

1,2,3

Lab 1

G

Selasa

7,8,9

Lab 1

H

Selasa

1,2,3

Lab 2

I

Kamis

10,11,12

Lab 1

J

Senin

1,2,3

Lab 1

K

Rabu

1,2,3

Lab 2

L

Senin

7,8,9

Lab 1

 

JADWAL PRAKTIKUM PENGELOLAAN KEUANGAN

SEMESTER GENAP 2019/2020

(6 APRIL - 11 MEI 2020)

 

 

       

 

 

Kelas

Hari

Jam

Ruang

Asisten

A

Kamis

1,2,3

Lab 2

Indah & Dana

B

Kamis

10,11,12

Lab 2

Silvi & Bayu

C

Selasa

13,14,15

Lab 1

Ramsyila & Ais

D

Rabu

1,2,3

Lab 1

Zaki & Bulan

E

Selasa

10,11,12

Lab 1

Usti & Silvia

F

Rabu

10,11,12

Lab 2

Adella & Ferdian

G

Selasa

13,14,15

Lab 2

Almeha & Martin

H

Senin

13,14,15

Lab 2

Ika & Putra

I

Rabu

4,5,6

Lab 2

Tria & Roin

J

Rabu

13,14,15

Lab 2

Rafida & Ilfi

K

Sabtu

1,2,3

Lab 1

Usti & Cisil

L

Senin

13,14,15

Lab 1

Risa & Dini

M

Jum'at

13,14,15

Lab 2

Indah & Sofi

N

Kamis

7,8,9

Lab 2

Naufal & Diyah

JADWAL PRAKTIKUM RISET AKUNTANSI

 

SEMESTER GENAP 2019/2020

(6 APRIL - 11 MEI 2020)

 

       

 

Kelas

Hari

Jam

Ruang

Asisten

A

Senin

10,11,12

Lab 1

Naufal & Evi

B

Senin

1,2,3

Lab 2

Nizzam & Rafida

C

Selasa

7,8,9

Lab 2

Indah & Ika

D

Kamis

13,14,15

Lab 2

Almeha & Rafida

E

Selasa

4,5,6

Lab 2

Almeha & Silvi

F

Sabtu

1,2,3

Lab 2

Zaki & Tria

G

Senin

7,8,9

Lab 2

Ramsyila & Usti

H

Senin

4,5,6

Lab 2

Naufal & Silvi

I

Selasa

1,2,3

Lab 1

Tria & Putri

J

Kamis

13,14,15

Lab 1

Risa & Evi

K

Rabu

13,14,15

Lab 1

Ramsyila & Risa

L

Jum'at

13,14,15

Lab 1

Bintar & Ika

Shared:

JADWAL PRAKTIKUM SEMESTER GENAP 2020